يکشنبه 12 ارديبهشت 1395

   
   پاسخ پرسش   

  تعداد دفعات مشاهده :  1845 تاریخ ثبت : 1390/3/20

 با سلام بنده منزل مسکونی خودرا فروخته ام وذر دفتر ثبت نیز وکالت بلاعزل داده ام ولی هنوز تخلیه نکرده ام متاسفانه مبلغ فروش که قرار بود پرداخت شود نشده است آیا می توانم معامله را فسخ کنم؟خریدار اذعا می کند مبلغ را به بنگاهی داده است. بنگاهی نیر منکر نیست ولی ذر حال حاضر ذر زندان می باشد آیا میتوانم شکایت کلاهبرداری برای هردو انجام دهم؟ توضیح اینکه چک تخلیه نیز داده ام آیا می توانم منزل رادر زمان تعیین شده تخلیه ننمایم به علت عدم پرذاخت مبلغ؟ اخیرا نیز متوجه شذم در مباینامه ای که ذست خریداره پشت آن بنگاهی امضا کرذه که پول رو گرفته وهمچنین ذر بندی که مربو به ثمن معامله است کلمه نقدا اضافه شذه که ذر مباینامه ای که ذست من است همچین چیزی نیست؟ آیا میتوانم شکایت کلاهبرداری وجعل سنذ برای هردو انجام دهم یا اینکه معامله فسخ کنم؟خریدار نیز شکایت عدم تخلیه نموده است ؟ بهترین راه حل چیست؟

1-به صرف عدم پرداخت ثمن حق فسخ معامله ندارید مگر در قرارداد پیش بینی شود. 2- دعوی مطالبه ثمن مطرح کنید علیه شخصی که از وی ملک را خریداری کرده اید. 3- می توانید شکایت جعل مطرح کنید. 4- نسبت به دادخواست خریدار مبنی بر تحویل ملک می توانید دادخواست تقابل مبنی بر پرداخت ثمن مطرح کنید.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است